واژه گزینی سرامیک

  واژه گزینی سرامیک با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  به منظور بررسی واژه های مربوط به علم و صنعت سرامیک، کارگروه واژه گزینی سرامیک با حضور کارشناسان انجمن سرامیک ایران و فرهنگستان زبان فارسی تشکیل گردید، که اعضای این کارگروه به شرح زیر تقسیم شدند:

  1- دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

  2- دکتر حسین سرپولکی- دانشگاه علم و صنعت ایران

  3- دکتر مهران صولتی هشجین- دانشگاه امیرکبیر

  4- دکتر مسعود محبی- دانشگاه بین المللی امام خمینی

  5- دکتر محمود ربیعی- دانشگاه بابل

  6- مهندس مهران غفاری- پژوهشگاه مواد و انرژی

  7- خانم فخام زاده- فرهنگستان زبان فارسی

  8- آقای صباغی - فرهنگستان زبان فارسی

  هدف از تشکیل این کارگروه تصویب واژه های فارسی و استفاده از این واژگان در رساله های دانشگاهی و مقالات بوده است. در این حوزه گروههای مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار، کارگروه خوردگی، کارگروه آهن و فولاد، جوشکاری و آزمایشهای مخرب نیز فعالیت می کنند.

  سرانجام با تشکیل 22 جلسه مشترک کارگروه واژه گزینی مصوبات به شورای واژه گزینی معرفی گردید و نهایتا پس از چهار جلسه پیاپی در تاریخ 1/2/93 واژگان زیر به تصویب نهایی فرهنگستان رسیده است.

  انجمن سرامیک ایران وظیفه خود می داند در راستای رواج واژگان ارائه شده در مجلات و مقالات، همایشها و سمینارها اقدام نمایید. به همین جهت از کلیه متخصصان، دانشجویان، اساتید و کارشناسان علم و صنعت سرامیک ایران دعوت می شود در کاربرد و رواج واژگان سرامیک نهایت همکاری را مبذول فرمایید.

  لغات مصوب

  معادل پیشنهادی

  واژۀ بیگانه

  ردیف

  

  سرامیک

  ceramic

  1

  1.

  سرامیک پیشرفته

  advanced ceramic

  1-1

  2.

  سرامیک مهندسی

  engineering ceramic

  2-1

  3.

  مغناسرامیک

  magnetic ceramic

  3-1

  4.

  سرامیک سازه‌ای

  structural ceramic

  4-1

  5.

  سپیدافزارِ سرامیکی

  ceramic whiteware

  2

  6.

  سرامیک ظریف

  fine ceramic

  3

  7.

  فرایند ساخت سرامیک

  ceramic process

  4

  8.

  سرامیک‏شناسی

  ceramics

  5

  9.

  الکتروسرامیک

  electroceramic

  6

  10.

  سرامیک اپتیکی

  optical ceramic

  7

  11.

  خاکِ چینی

  مت. کائولن

  china clay

  syn. kaolin

  8

  12.

  رُسِ دیرگداز

  fireclay

  syn. fireclay refractory

  9

  13.

  سیاه‌رُس

  ball clay

  10

  14.

  سپیدافزار، سپیدینه

  whiteware

  11

  15.

  سپیدینۀ آلومینی

  alumina whiteware

  1-11

  16.

  سنگینه ، داشخال

  stoneware

  13

  17.

  سنگینۀ شیمیایی /داشخال شیمیایی

  chemical stoneware

  1-13

  18.

  رُسینه

  earthenware

  14

  19.

  رسینۀ بهداشتی

  sanitary earthenware

  1-14

  20.

  چینی شیشه‌ای، چینی زجاجی

  vitreous china

  16

  21.

  چینی شیشه‏ای بهداشتی ، چینی زجاجی بهداشتی

  vitreous china sanitaryware

  1-16

  22.

  دوغاب

  slip

  17

  23.

  ریخته‌گری دوغابی

  slip casting

  1-17

  24.

  ریخته‌گری توخالی

  drain casting

  18

  25.

  ریخته‌گری توپُر

  solid casting

  19

  26.

  ریخته‌گری فشاری

  pressure casting

  20

  27.

  ریخته‌گری مرکزگریز

  centrifugal casting

  21

  28.

  شکل‌دهی موم‌سان

  plastic forming

  22

  29.

  لخته‌زدایی، روان‌سازی

  deflocculation

  23

  30.

  لخته‏زدا، روان‏ساز

  deflocculant

  1-23

  31.

  لعاب

  glaze

  24

  32.

  لعاب‌دهی

  glazing

  1-24

  33.

  لعاب مات

  matt glaze

  2-24

  34.

  لعابِ کدر

  opaque glaze

  3-24

  35.

  لعاب خام

  raw glaze

  4-24

  36.

  پخت لعاب

  glaze firing

  5-24

  37.

  لعاب‌ترک

  crackle glaze

  6-24

  38.

  تزیین رولعابی

  on-glaze decoration

  25

  39.

  تزیین تولعابی

  in-glaze decoration

  26

  40.

  تزیین زیرلعابی

  underglaze decoration

  27

  41.

  لعاب، لعاب‌فلز

  enamel

  28

  42.

  مینای شیشه

  glass enamel

  1- 28

  43.

  پختِ تزیین

  enamel firing

  2- 28

  44.

  فریت

  frit1

  29

  45.

  فریت‏سازی

  frit2

  30

  46.

  لعاب فریت‏شده

  fritted glaze

  31

  47.

  بیسکویت

  biscuit

  32

  48.

  پخت بیسکویت

  biscuit firing

  1-32

  49.

  کوره

  furnace

  33

  50.

  کورۀ تاب‏کاری

  annealing furnace

  1-33

  51.

  کورۀ برقی

  electric furnace

  2-33

  52.

  کورۀ شیشه

  glass furnace

  3-33

  53.

  کورۀ محفظه‏ای

  tank furnace

  4-33

  54.

  کورۀ اتاقکی

  box furnace

  5-33

  55.

  کورۀ پخت، پزاوه

  kiln

  34

  56.

  پخت‌اسباب

  kiln furniture

  1-34

  57.

  جعبۀ کوره

  saggar (sagger)

  35

  58.

  رس جعبۀ کوره

  saggar clay

  1-35

  59.

  دیرگداز

  refractory

  36

  60.

  دیرگدازی

  refractoriness

  1-36

  61.

  سیمان دیرگداز، سیمان نسوز

  refractory cement

  2-36

  62.

  بتن دیرگداز، بتن نسوز

  refractory concrete

  3-36

  63.

  سرامیک دیرگداز

  refractory ceramic

  4-36

  64.

  اکسید دیرگداز

  refractory oxide

  5-36

  65.

  ماسۀ دیرگداز

  refractory sand

  6-36

  66.

  آستری دیرگداز، جدارۀ دیرگداز

  refractory lining

  7-36

  67.

  پوشش دیرگداز

  refractory coating

  8-36

  68.

  دیرگداز ریختنی

  castable refractory

  9-36

  69.

  دیرگداز ذوبی- ریختگی

  fused cast refractory

  10-36

  70.

  حجم کلی

  bulk volume

  37

  71.

  حجم ظاهری

  apparent volume

  38

  72.

  حجم واقعی

  true volume

  39

  73.

  چگالی واقعی

  true density

  40

  74.

  چگالی نظری

  theoretical density

  41

  75.

  چگالی تقه‏ای

  tap density

  42

  76.

  چگالی خام

  green density

  43

  77.

  بدنۀ خام

  green body

  44

  78.

  استحکام خام

  green strength

  45

  79.

  تاب‌کاریِ شیشه

  glass annealing

  47

  80.

  شیشه- ‌سرامیک

  glass-ceramic

  48

  81.

  نقطۀ نرم‌شوندگی شیشه

  glass softening point

  49

  82.

  حباب‌زداییِ شیشه

  glass refining/ fining

  50

  83.

  شیشۀ جام

  sheet glass

  51

  84.

  شیشۀ ظرف

  container glass

  52

  85.

  ظرف شیشه‏ای

  glass container

  53

  86.

  شیشۀ سد‌آهکی

  sodalime glass

  54

  87.

  شبکه‌ساز

  network former

  55

  88.

  دگرگون‌ساز شبکه

  network modifier

  56

  89.

  اکسیژن پُل‌زن

  bridging oxygen

  57

  90.

  اکسیژن غیرپُل‌زن

  non-bridging oxygen

  1-57

  91.

  فایل pdf لغات