نمایشگاه ceramitec

 | تاریخ ارسال: 1394/9/17 | 

AWT IMAGE

غرفهانجمن سرامیک ایران در نمایشگاه Ceramitec۲۰۱۵ و ارائه آخرین دست آورد های صنعت سرامیک ایران و افتتاحیه برنامه روز ایران توسط رییس هیات مدیره انجمن سرامیک

 خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی از این نمایشگاه و حضور انجمن در آن  حاصل گردید. انجمن سرامیک در راستای رسالت اشاعه علمی و صنعتی خود در تاریخ ۱۷ آذر ماه گزارشی با سخنرانی چهار نفر از هیات مدیره انجمن (آقایان دکتر گلستانی فرد، دکتر باوند، دکتر غفاری و مهندس طارمسری) در حضور مدیران اعضای حقوقی انجمن ارائه نمود . در ضمن دستاوردهای این نمایشگاه به اعضای حقوقی ارسال گردید.

گزارش نمایشگاه

گزارش جلسه برگزاری نمایشگاه به اعضای حقوقی انجمن