سخنرانی علمی

 | تاریخ ارسال: 1393/8/4 | 

سخنرانی علمی

"طراحی سنسورهای فیبر نوری به منظور اندازه گیری همزمان فشار و دما در چاه نفت"

گزارش

AWT IMAGE