گزارش جلسات

  تشکیل کمیته دانشجویی در گذشته به دلایل مختلفی از جمله وجود رشته سرامیک در تعداد محدودی از دانشگاهها، انجام نشده بود. اما اینک که در بسیاری از دانشگاههای کشور، رشته سرامیک وجود دارد، زمان آن رسیده است که این کمیته تأسیس شود.
کمیته های مربوطه کمیته دانشجویی:
- دانشگاه تبریز
- دانشگاه علم و صنعت ایران
- دانشگاه مشهد
- دانشگاه علوم تحقیقات
- دانشگاه شریف
- پژوهشگاه مواد و انرژی

 


محورهای فعالیت کمیته دانشجویی