خواص مکانیکی سرامیک ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
                                                                    

                                                                    
خواص مکانیکی سرامیک ها
ترجمه: مهدی خدایی، مرجان شیری
حمیدرضا بهاروندی، ناصر احسانی، داود عالی پور                           
                                                                    
مهندسی دیرگدازهای ریختنی
مترجمین: محسن نوری خضر آباد
         آریا نیازاده
        حسین سرپولکی