همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1396/8/10 | 
                                                 
گزارشی از همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران

فایل ارائه برخی از سخنرانی ها در همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران