ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز

 | تاریخ ارسال: 1399/7/16 | 
ششمین دوره نمایشگاه صنعت دیرگداز در تاریخ ۱۸تا ۲۰آبان ماه سال ۱۴۰۰در هتل المپیک تهران برگزار شد.