کارگاه تخصصی آتور فرانسه با سخنرانی دکتر محمد باوند وندچالی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
لینک ورود به وبینار
https://ircer-tmc.webex.com/ircer-tmc-en/j.php?MTID=m۱۰۰ada۰۸۴۶cd۹e۴d۷fb۵۶d۷۲ac۹۷۲۶۸۸
Meeting number:
۱۳۷ ۱۲۲ ۷۶۲۰
Password:
FIRE
ساعت وبینار به وقت ایران ۱۵/۳۰