کسب عنوان انجمن برتر

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 
کسب عنوان انجمن برتر در سال ۱۳۹۹ ( عملکرد ۹۸) توسط انجمن سرامیک ایران و دریافت لوح تقدیر از کمیسیون انجمن های علمی کشور