وظایف و فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: 1400/5/23 | 
وظایف و فعالیت ها
مجمع عمومی انجمن سرامیک:
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
 • تصویب خط مشی انجمن.
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس.
 • تعیین میزان حق عضویت.
 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 • عزل هیئت مدیره و بازرس.
 • تصویب انحلال انجمن.
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران :
 • اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
 • تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
 • هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
 • جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
 • تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
 • اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
 • انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
 • اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.
 • جلب هدایا و کمک های مالی.
 • اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.
 • اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

رئیس هیات مدیره انجمن:
 • نمایندگی انجمن در مجامع عمومی و رسمی
 • نظارت بر عملکرد کلیه بخش های انجمن
 • صدور احکام مرتبط با انجمن
 • امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار به همراه امضای خزانه دار انجمن
 • امضای نامه های رسمی انجمن
دبیر اجرایی انجمن::
 • اجرا و نظارت بر انجام امور محوله توسط هیئت مدیره و رئیس انجمن
 • پیگیری امور اجرایی انجمن
 • صدور احکام داخلی مرتبط با انجمن
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و مکانیزم های سیاستی و اجرایی انجمن جهت ارائه و تصویب در هیئت مدیره انجمن
 • نظارت بر کلیه فعالیت های واحدها و کمیته ها
رئیس کمیته  آموزش
· تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی در قالب کارگاه ، سمینار و...
· پیگیری و نظارت بر اجرای مناسب برنامه های آموزشی
· برگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور آموزشی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به رییس انجمن می باشد.

رئیس کمیته  انتشارات :
· کلیه امور مرتبط با اطلاع رسانی چاپی و الکترونیکی اعم از وب سایت، خبرنامه ، بروشور و ...
· کلیه موارد مرتبط با شبکه متخصصین
· کلیه موارد مرتبط با کتابخانه دیجیتال
· کلیه امور اطلاع رسانی و انتشارات انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

دبیرخانه
· کلیه امور مرتبط با دبیرخانه اعم از تماس ها، نامه نگاری ها، پست الکترونیک و ...
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور دبیرخانه انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

رئیس کمیته بین الملل
· طراحی و اجرای برنامه های بین المللی انجمن
· کلیه امور مرتبط با روابط بین الملل اعم از مکاتبات، تماس ها و ..
· راهبری پروژه های بین المللی انجمن
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور بین الملل انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.