گروه تخصصی شیشه

 | تاریخ ارسال: 1392/9/13 | 

  اعضا هیئت رئیسه گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  تصویر

  مهندس حسین زجاجی 

(ریاست گروه)

zojaji@gilanglass.com

  انجمن صنفی شیشه

AWT IMAGE 

  مهندس فرهاد رحمانی

(نایب رئیس) 

  اداره تولید و دفتر صنایع معدن

AWT IMAGE 

  دکتر بیژن افتخاری یکتا 

(دبیر علمی)

  دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE 

  مهندس مجتبی معین افشار 

(دبیر اجرایی)

  شرکت شیشه لیا

 AWT IMAGE

  دکتر سارا بنی جمالی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

AWT IMAGE 

  دکتر علی نعمتی

  دانشگاه صنعتی شریف

AWT IMAGE 

  مهندس خسرو منظوری

  شرکت سینا شیشه

 AWT IMAGE

  دکتر پروین علیزاده

  دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE 

  دکتر سعید باغشاهی

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

AWT IMAGE 

  دکتر عباس یوسفی

 لعاب مشهد

AWT IMAGE 

  مهندس علیرضا قربانی

  گروه صنایع شیشه کاوه

 

  مهندس مهرداد شکوهی

  شرکت استخراج

AWT IMAGE 

  دکتر زهره همنبرد

  سازمان انرژی اتمی ایران