انتخابات گروه تخصصی دیرگداز

 | تاریخ ارسال: 1392/11/14 | 

  جلسه انتخابات گروه تخصصی دیرگداز- انجمن سرامیک ایران

  محل برگزاری: سالن کنفرانس اساتید- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

  زمان برگزاری: چهارشنبه 9/11/92- ساعت 14

  حاضرین: دکتر نقی زاده (دانشگاه مواد و انرژی)- دکتر باوند (دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات)- مهندس محمدی (فراورده های دیرگداز ایران)- مهندس شجاعی (مجتمع آلومینیوم المهدی)- دکتر قاسمی کاکرودی (دانشگاه تبریز)- مهندس سرافراز- مهندس اقبالی (نسوز آذر)- دکتر نعمتی (دانشگاه صنعتی شریف)- مهندس زاویه (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوز)- مهندس روشنفکر (تجهیز مواد پیشگام)- مهندس صوفیان (مرکز نسوز فولاد مبارکه)- مهندس مسیحیان پور ()دانشگاه علم و صنعت ایران)- مهندس ضیا (فولاد خراسان)- مهندس محمدزاده (کوره های صنعتی سهند)- مهندس حسین زاده (اطلس سرام کویر)- دکتر گلستانی فرد (رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران)- خانم علیشاهی (انجمن سرامیک ایران)

  غائبین: دکتر نوربخش- دکتر منشی- مهندس خلیلی- مهندس عظیمی

  شرح جلسه: در آغاز جناب آقای دکتر گلستانی فرد توضیحاتی درخصوص اهداف کارگروه تخصصی ارائه نمودند. حوزه های کاری کارگروه شامل آموزش- پژوهش- همایش و ترویج و حوزه های ماموریتی شامل صنعت- دانشگاه- جوانان – شهرستانها و ... خواهد بود. هدف از جلسه انتخاب 4 نفر به عنوان رئیس گروه- قائم مقام- دبیر علمی و دبیر اجرایی می باشد. ماموریت های کوتاه مدت شامل برگزاری همایشهای بین المللی- طراحی دو کارگاه آموزشی- همکاری با بخش انتشارات انجمن- عضوگیری و تعیین کمیته های فنی- ارتباطات بین المللی- مشاوره های دولتی- تعریف پروژه های صنعتی و گسترش همکاری با انجمن های صنعتی خواهد بود.

AWT IMAGE

  مشخصات افراد برای انتخاب شدن شامل 1- علاقه 2- وقت گذاشتن 3- مقبولیت 4- ارتباطات 5- جسارت و مدیریت است.

  سپس مقرر شد به مدت 15 دقیقه حاضران نظرات خود را ارائه دهند.

  به عنوان نخستین فرد جناب آقای مهندس زاویه ضمن تشکر بر تمرکز فعالیت ها بر روی جوانان و نیز ارتباط دانشگاه و صنعت و تربیت نیروهای انسانی و هم راستایی دانشگاهها و صنعت تاکید نمودند. جناب آقای دکتر نعمتی به عنوان دومین نفر در خصوص نقش هیات مدیره انجمن سرامیک به عنوان کاتالیزور و اهمیت انتخاب یک نفر از صنعت به عنوان رئیس کارگروه تاکید نمودند.

  جناب آقای مهندس روشنفکر به عنوان سومین نفر در زمینه اهمیت جوانگرایی در کارگروه دیرگداز و نیز نقش گروههایی مانند انجمن سرامیک یا انجمن کارفرمایان برای تدوین استراتژی صحبت فرمودند.

AWT IMAGE

  در تکمیل صحبت های انجام شده جناب آقای دکتر گلستانی فرد بر ضرورت نقش انجمن ها و نیز تقلید از انجمن های موفق و ایرانیزه کردن عملکردهای خوب آنها مجدد تاکید کردند.

  در مذاکرات انجام شده نظرات به شرح زیر انتخاب شدند:

  1- رئیس گروه: آقای مهندس روشنفکر

  2- قائم مقام: آقای مهندس صوفیان

  3- دبیر علمی: آقای دکتر نقی زاده

  4- دبیر اجرایی: آقای مهندس سرافراز- خانم مهندس محمدی

 

AWT IMAGE

  در ادامه آقای دکتر گلستانی فرد در زمینه برگزاری همایش بین المللی مواد دیرگداز در سال 93 صحبت فرمودند و آقای مهندس زاویه نیز توضیحاتی درخصوص این همایش ارائه نمودند و مقرر گردید انجمن سرامیک ایران در برگزاری همایش با انجمن صنفی همکاری نماید. در این رابطه آقای مهندس روشنفکر جلسات عاجل با آقای مهندس زاویه و انجمن صنفی برگزار خواهد نمود.

  در ادامه آقایان مهندس روشنفکر، دکتر باوند، مهندس زاویه، مهندس سرافراز و مهندس محمدزاده درخصوص چالش های صنعت دیرگداز صحبت هایی را ارائه نمودند.