اساتید سرامیک

اسامی اساتید رشته مهندسی مواد-سرامیک در دانشگاه های ایران

  دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد marghus@iust.ac.ir

  دکتر فرهاد گلستانی فرد -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد golestanifard@iust.ac.ir

  دکتر بیژن افتخاری یکتا -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد beftekhri@iust.ac.ir

  دکتر جعفر جوادپور -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد javadpourj@iust.ac.ir

  دکتر علی بیت اللهی -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد beitolla@iust.ac.ir

  دکتر بهزاد میرهادی -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد bmirhadi@iust.ac.ir

  دکتر حسین سرپولکی -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد hsarpoolaky@iust.ac.ir

  دکتر منصور سلطانیه- دانشگاه علم و صنعت ایران mansour_soltanieh@iust.ac.ir

  دکتر حمیدرضا رضایی- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد hrezaie@iust.ac.ir

  دکتر مرتضی تمیزی فر- دانشگاه علم و صنعت ایران tamizifar@iust.ac.ir

  دکتر علیرضا میرحبیبی- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد ar_mirhabibi@iust.ac.ir

  دکتر حمیدرضا صمیم بنی هاشم- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد samim@iust.ac.ir

  دکتر رحیم نقی زاده- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد rnaghizadeh@iust.ac.ir

  دکتر سید محمد میرکاظمی- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد s_m_mirkazemi@iust.ac.ir

  مهندس حسین قصاعی- دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد hghassai@iust.ac.ir

  مهندس مریم صمدانی -دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مواد samadani@iust.ac.ir

  دکتر اعظم ایرجی زاد- دانشگاه صنعتی شریف - مرکز پژوهش های نانو iraji@sharif.ir

  دکتر محمد علی فقیهی ثانی- دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مواد faghihi@sharif.ir

  دکتر علی نعمتی -دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مواد nemati@sharif.ir

  دکتر محمدرضا محمدی- دانشگاه صنعتی شریف- mohammadi@sharif.edu

  دکتر عبدالرضا سیم چی- دانشگاه صنعتی شریف-  simchi@sharif.edu

  دکتر ابوالقاسم دولتی- دانشگاه صنعتی شریف-dolati@sharif.edu

  دکتر حمیدرضا مداح حسینی- دانشگاه صنعتی شریف- madaah@sharif.edu

  دکتر خطیب الاسلام صدرنژاد- دانشگاه صنعتی شریف- sadrnezh@sharif.edu

  دکتر محمد علی هادیان- دانشگاه تهران - دانشکده مواد hadian@ut.ac.ir

  دکتر فتح الله مظطر زاده- دانشگاه امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی f-moztarzadeh@merc.ac.ir

  دکتر مهران صولتی هشجین- دانشگاه امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی solati@aut.ac.ir

  دکتر پروین علیزاده -دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی گروه مواد p-alizadeh@modares.ac.ir

  دکتر رسول صراف ماموری -دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی گروه مواد rsarrafm@modares.ac.ir

  دکتر احسان طاهری نساج -دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی گروه مواد taheri@modares.ac.ir

  دکتر احمد منشی -دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مواد a_monshi@cc.iut.ac.ir

  دکتر عباس یوسفی -دانشگاه مشهد ayo799@gmail.com

  دکتر سعید باغشاهی -دانشگاه بین المللی امام خمینی baghshahi@ikiu.ac.ir

  دکتر آرمان صدقی -دانشگاه بین المللی امام خمینی arman_sedghi@msn.com

  دکتر محبی -دانشگاه بین المللی امام خمینی m.m.mohebi@ikiu.ac.ir

  دکتر علیرضا آقایی -پژوهشگاه مواد و انرژی a-aghaei@merc.ac.ir

  دکتر محمد حسن امین- پژوهشگاه مواد و انرژی m-amin@merc.ac.ir

  دکتر محمد علی بهره ور -پژوهشگاه مواد و انرژی m-behrevar@merc.ac.ir

  دکتر علی اصغر بهنام قادر -پژوهشگاه مواد و انرژی a-behnamghader@merc.ac.ir

  دکتر بابک رئیسی دهکردی -پژوهشگاه مواد و انرژی b-raissi@merc.ac.ir

  دکتر اسماعیل صلاحی -پژوهشگاه مواد و انرژی e-salahi@merc.ac.ir

  دکتر امیر مقصودی پور- پژوهشگاه مواد و انرژی a-maghsoudi@merc.ac.ir

  دکتر حسین نورانیان -پژوهشگاه مواد و انرژی h-turanian@merc.ac.ir

  دکتر محمد رضا رحیمی پور -پژوهشگاه مواد و انرژی m-rahimi@merc.ac.ir

  دکتر تورج عبادزاده -پژوهشگاه مواد و انرژی t-ebadzadeh@merc.ac.ir  

  دکتر امیرعلی یوزباشی -پژوهشگاه مواد و انرژی a-yuzbashi@merc.ac.ir  

  دکتر عباس کیان وش- دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک akianvash@tabrizu.ac.ir

  دکتر محمد رضوانی -دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک m . rezveni@tabrizu.ac.ir

  دکتر مهدی قاسمی کاکرودی -دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک mg_kakroudi@tabrizu.ac.ir

  دکتر ناصر احسانی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر nase_ehsan@yahoo.com

  دکتر حمیدرضا بهاروندی -دانشگاه صنعتی مالک اشتر hrbahar@ut.ac.ir   

  دکتر رویا آقابابازاده -پژوهشکده صنایع رنگ ایران r_babazadeh@yahoo.com

  مهندس علیرضا سوری -دانشگاه ملایر arsouri@gmail.com

  دکتر امیر عباس نوربخش- دانشگاه آزاد - واحد شهرضا و نجف آباد anourbakhs@yahoo.com

  دکتر سید حسین بدیعی- دانشگاه آزاد - واحد شاهرود drh_badiee@yahoo.com  

  دکتر مهدی شفیعی آفارانی دانشگاه سیستان و بلوچستان m_shafiee@scientific.net

  دکتر کاوه ارزانی- دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران-  dr_kaveh_arzani@yahoo.com

  دکتر مریم حسینی زری- پژوهشکده صنایع رنگ- mhosseini@icrc.ac.ir

  دکتر ابراهیم قاسمی- پژوهشکده صنایع رنگ- eghasemi@iust.ac.ir

  دکتر سوسن رسولی- پژوهشکده صنایع رنگ- rasouli@icrc.ac.ir

  دکتر مسعود اعرابی- پژوهشکده صنایع رنگ- amir_aaraby@yahoo.com

  مهندس مجید مرکزی- پژوهشکده صنایع رنگ- mmarkazi@icrc.ac.ir

  دکتر زهره همنبرد- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- zohrehhamnabard@yahoo.com

  دکتر رحیم یزدانی راد- پژوهشگاه مواد و انرژی- ryazdani5@gmail.com

  دکتر احسان مرزبان راد- پژوهشگاه مواد و انرژی-  ehsan327@yahoo.com

  دکتر مسعود علیزاده- پژوهشگاه مواد و انرژی- m-alizadeh@merc.ac.ir

  دکتر علی طیبی فرد- پژوهشگاه مواد و انرژی- a_tayebifard@yahoo.com

  دکتر رضا ریاحی فر- پژوهشگاه مواد و انرژی- Reza_rfr@yahoo.com

  دکتر هودسا مجیدیان- پژوهشگاه مواد و انرژی- h-majidian@merc.ac.ir

  دکتر سارا بنی جمالی- پژوهشگاه مواد و انرژی- banijamalis@yahoo.com

  مهندس مهران غفاری- پژوهشگاه مواد و انرژی- mehranghaffari@hotmail.com

  دکتر فاطمه ترک نیک- پژوهشگاه مواد و انرژی- fstorknik@yahoo.com

  دکتر آیدا فائقی نیا- پژوهشگاه مواد و انرژی- aida.faeghinia@gmail.com

  دکتر محمد تقی همدانی- دانشگاه تبریز- m_hamedani_288@yahoo.com

  دکتر محمد علی آماده- دانشگاه تهران- amadeh@ut.ac.ir

  دکتر ابوالقاسم عطایی- دانشگاه تهران- aataie@ut.ac.ir

  دکتر سید علی سید ابراهیمی- دانشگاه تهران- saseyyed@ut.ac.ir

  دکتر زهرا صادقیان- پژوهشگاه صنعت نفت- sadeghianz@ripi.ir

  دکتر بهروز قاسمی- دانشگاه سمنان- b_ghasemi@iust.ac.ir

  دکتر جمال جانقربان- دانشگاه شیراز- Janghor@shirazu.ac.ir

  دکتر سیروس جوادپور- دانشگاه شیراز- Sirus.Javadpour@gmail.com

  دکتر محمد باوند وندچالی- دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- mbavand471@gmail.com

  دکتر پیروز مرعشی- دانشگاه امیرکبیر- pmarashi@aut.ac.ir

  دکتر فلامکی- دانشگاه امیرکبیر- c.falamaki@aut.ac.ir

  دکتر مهری مشهدی- دانشگاه مالک اشتر- me_mashadi@yahoo.com

  دکتر امیر غفاری- دانشگاه ملایر- amirghaffari@gmail.com

  دکتر محمود ربیعی- دانشگاه بابل- rabiee@nit.ac.ir

  دکتر امید میرزایی- دانشگاه سمنان- O_mirzaee@semnan.ac.ir

  دکتر مهدی شاهدی اصل- دانشگاه محقق اردبیلی shahedi@uma.ac.ir

 دکتر سید مهدی رفیعائی- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان  rafiaei@gut.ac.ir

دکتر خانعلی نکوئی- دانشگاه مالک اشتر kh_nekouee@sut.ac.ir