اسامی تقدیرشدگان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | 

نفر اول برنده جایزه دکتر مارقوسیان:         

AWT IMAGE                                      

آقای دکتر محمد حسن بارونیان (رزومه)

نفر دوم تقدیر شده همراه با لوح:

AWT IMAGE

خانم مهندس الناز محقق

                                                                                              

AWT IMAGE