اهداف و فعالیت ها

انجمن سرامیک ایران در سال 1371 و به منظور گسترش و پیشبرد علم و فن آوری سرامیک ، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود آموزش و پژوهش تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان بنیادی غیر انتفاعی در زمینه های علمی ، پژوهشی و فنی فعالیت می نماید.

اهداف:

 گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و فناوری سرامیک

 توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص

 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط

 گروه های تخصصی انجمن سرامیک ایران:  

مواد اولیه- کاشی -سیمان -شیشه و شیشه – سرامیک -چینی- لعاب و رنگ- دیرگداز -مدیریت راهبردی در صنعت سرامیک- نانو سرامیک- استاندارد- مدیریت کیفیت و تجارت جهانی- کامپوزیت-  فرآیند و کنترل کیفیت سرامیک های اکسیدی و غیر اکسیدی-  بیو سرامیک- الکترو سرامیک- بهینه سازی مصرف انرژی

فعالیتهای جاری انجمن:

 ایجاد و تحکیم روابط علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی میان پژوهشگران و متخصصان سرامیک

 همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بررسی طرح ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی

 ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی

 تشکیل نمایشگاه ها و همایش های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

 انتشار کتاب و نشریه های علمی

انتشار چندین کتاب در زمینه تخصصی سرامیک 

 انتشار گزیده مقالات تخصصی در زمینه های دیرگداز، شیشه ، کاشی و سرامیک های مهندسی

 چاپ مجموعه مقالات کنگره سرامیک ایران 

 انتشار فصلنامه علمی – ترویجی انجمن سرامیک ایران " فصلنامه سرامیک" 

 انتشار مجله بین المللی مواد ( مجله علمی – پژوهشی ) - Iranian Journal of Materials Science & Engineering 

 انتشار راهنمای سرامیک ایران شامل آدرس کلیه صنایع سرامیک در ایران 

انتشار مجله علمی پژوهشی با عنوان "علم و مهندسی سرامیک"