.

اعضای هیات مدیره دوره یازدهم هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

نام و نام خانوادگی

محل کار

سمت

ایمیل

AWT IMAGE

مهندس محمد روشتفکر

انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور و مدیرعامل کاشی کسری

رئیس

m.roshanfekr@yahoo.com

AWT IMAGE

دکتربیژن افتخاری یکتا

دانشگاه علم و صنعت ایران

نایب رئیس

beftekhari@iust.ac.ir

AWT IMAGE

رضا محسنی طارمسری

پویا همراه سرام

خزانه دار

parinaz@phceram.com

ghazal@phceram.com

AWT IMAGE

دکتر مسعود محبی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

عضو

acscer@yahoo.co.uk

AWT IMAGE

دکتر جعفر جوادپور

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو

javadpourj@iust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر مهدی قهاری

پژوهشگاه رنگ

عضو

maghahari@icrc.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر عباس یوسفی

موسسه تحقیقاتی پرطاووس

عضو

ayo799@gmail.com

AWT IMAGE

دکتر لیلا نیکزاد کنجین

پژوهشگاه مواد و انرژی

عضو

nikzad_l@merc.ac.ir

AWT IMAGE

مهندس حسین کوهانی

پژوهشگاه نیرو

عضو

hkoohani@nri.ac.ir

AWT IMAGE

مهندس محمود سالاریه

چینی بهداشتی آرمیتاژ

بازرس

msalarieh2002@yahoo.com

AWT IMAGE

مهندس رضا عجمی

صنایع دفاع

بازرس

-

AWT IMAGE

قاطمه سادات ترک نیک

پژوهشگاه مواد و انرژی

بازرس

fstorknik@yahoo.com

AWT IMAGE

سعیده علیشاهی

انجمن سرامیک ایران

مدیر احرایی

salishahi@yahoo.com

info@icers,ir