نشانی

 | تاریخ ارسال: 1402/1/19 | 

               تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم- انجمن سرامیک ایران 

              ۲۱-۷۷۸۹۹۳۹۹(۹۸)

                infoicers.ir

            https://telegram.me/IranianCeramicSociety 

        https://www.linkedin.com/company/iranian-ceramic-society

  •   

کادر اداری و اجرایی

 مدیر اجرایی: صدف رایمند  icers۲۱۳yahoo.com

  • مسئول دفتر: