انجمن سرامیک ایران- معرفی پایان نامه های دانشجویی
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهران جابری زمهریر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بررسی تاثیرنانو ذرات SiC بر چگالش و خواص مکانیکی کامپوزیت پایه ZrB2

پژوهشگر: مهران جابری زمهریر

استاد راهنما: دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

استاد مشاور: دکتر محمد رضوانی

دانشگاه تبریز

تابستان 1394

چکیده: در این پژوهش کامپوزیت های سرامیکی SiC ZrB2–25 vol% به منظور بررسی تاثیر متغیرهای فرآیند (دما، زمان و فشار پرس گرم) و اندازه ذره SiC (20 نانومتر، 200 نانومتر و 5 میکرومتر) روی رفتارچگال شدن، متوسط اندازه دانه ZrB2 و سختی ویکرز ساخته شدند. یک روش طراحی آزمایش (روش تاگوچی) برای شناسایی میزان تاثیر هر یک از متغیرها و همچنین تعیین شرایط بهینه مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس تحلیل های آماری فشار و دمای پرس گرم به عنوان مهمترین متغیرهای موثر روی چگالی و سختی کامپوزیت های ZrB2–SiC تعیین شدند. به همین ترتیب، اندازه ذره SiC و زمان نگهداری به عنوان موثرترین متغیرها روی متوسط اندازه دانه ZrB2 شناخته شدند. مقادیر چگالی نسبی، متوسط اندازه دانه ZrB2، سختی ویکرز و چقرمگی شکست نمونه کامپوزیتی پرس گرم شده در شرایط بهینه (دمای 1850 درجه سانتی گراد، زمان 90 دقیقه، فشار 16 مگاپاسکال و SiC با اندازه ذره 200 نانومتر) به ترتیب برابر 100 درصد، 03/10 میکرومتر، 1/17 گیگاپاسکال و 9/5 مگاپاسکال جذر متر است. آزمون تاییدی انجام شده در شرایط بهینه، نشان داد نتایج تجربی بدست آمده با مقادیر پیش بینی شده به روش تاگوچی یکسان است. در نهایت، ساز و کارهای افزایش چگال شدن و چقرمگی شکست کامپوزیت های سرامیکی ZrB2–SiC مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به تفصیل بیان شده است.

AWT IMAGE

 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع شکست نمونه که در آن حضور فازهای شیشه‌ای بوروسیلیکاتی کشیده شده روی دانه‌های ZrB2 نمایان است.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن سرامیک ایران:
http://icers.ir/find.php?item=1.164.254.fa
برگشت به اصل مطلب