کسب رکورد جهانی عمر نسوز در پاتیل های مذاب فولاد مبارکه اصفهان

کسب رکورد جهانی عمر نسوز در پاتیل های مذاب فولاد مبارکه اصفهان

با همکاری تنگاتنگ مرکز نسوز فولاد مبارکه، اساتید دانشگاه علوم سرامیک و شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز و در نهایت با بکارگیری مواد نسوز تولید شده در داخل کشور، رکورد عمر نسوز در پاتیلهای مذاب فولاد مبارکه اصفهان به 205 ذوب رسید.

لینک خبر 1

لینک خبر 2

استخراج خبر: مهندس سیروس روشنفکر- رئیس گروه تخصصی دیرگداز انجمن سرامیک ایران