پایان نامه کارشناسی ارشد خانم انسیه کاظمی

سنتز مزوپور سیلیکا (KCC-۱) و تهیه نانو الیاف کامپوزیتی آن به ­روش الکتروریسی برای کاربرد در ریزاستخراج آلاینده ­های زیست محیطی

پژوهشگر: انسیه کاظمی

استادان راهنما: دکتر محمود کاظم زاد، دکتر علی آقاخانی

پژوهشگاه مواد و انرژی

زمستان ۹۳

چکیده: در این تحقیق، الیاف کامپوزیتی نایلون ۶/ مزوپور سیلیکا KCC-۱ به ­روش الکتروریسی سنتز شده و برای ریز استخراج ایبوپروفن از محیط آبی استفاده شده است. در مرحله اول ذرات مزوپور سیلیکا KCC-۱ به ­روش هیدروترمال سنتز شده و با استفاده از تکنیک ­های مختلف از جمله ایزوترم جذب و واجذب نیتروژن، SAXS، لنگرSEM و FTIR شناسایی گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل ذرات کروی شکل با مرفولوژی یکنواخت اسفنجی و متوسط اندازه دانه  ۲۹۳ nmرا تایید می­ کند ونتایج آنالیز BET/BJH سطح ویژه ۵۷۶ m۲g و میانگین قطر حفرات ۳/۲۸ nm را برای مزوپور سنتز شده نشان می ­دهد. در مرحله بعد سیلیکای مزوپورKCC-۱  توسط گروه­ های عاملی متفورمین، ۱-متیل ایمیدازول، سولفونیک اسید و  اصلاح گردید. نتایج FTIR وجود این گروه ­های عاملی روی سطح ذرات مزوپور را تایید می ­کند. برای ساخت الیاف کامپوزیتی نایلون ۶/ KCC-۱ اصلاح شده یا اصلاح نشده، ذرات مزوپور (۱۰-۵۰% وزنی) در محلول ۱۵% نایلون ۶ در فرمیک اسید دیسپرز شده و سوسپانسیون حاصل الکتروریسی شد. بر اساس تصاویر SEM بدست آمده از الیاف، حتی کامپوزیت ­های حاصل با درصدهای بالای سیلیکا نیز توزیع یکنواختی از ذرات در الیاف را نشان می­ دهند. سطح ویژه BET بدست آمده برای الیاف کامپوزیتی نایلون ۶/ KCC-۱ ، ۲۹% بیشتر از الیاف نایلون ۶ می­باشد که قابلیت این کامپوزیت را به ­عنوان جاذب نشان می­دهد. در نهایت از این الیاف کامپوزیتی برای جذب ایبوپروفن از نمونه­ های آبی به­ روش TFMEاستفاده شده و پارامترهای pH، نمک، زمان استخراج و حلال واجذبی بهینه ­سازی شدند.الیاف کامپوزیتی نایلون ۶/ KCC-۱ اصلاح شده با سولفونیک اسید به­ عنوان بهترین جاذب برای ایبوپروفن در محیط اسیدی میزان  بازده مطلق استخراج ۲۰% نشان داد. تحت شرایط بهینه گستره خطی خوبی در محدوده ng mL۲۰۰۰-۵۰ و حد تشخیص ng mL۲۰ بدست آمد. تکرار پذیری روش خوب بوده و مقادیر RSD برابر با ۱۱% را نشان می دهد. همچنین آنالیز نمونه های آب آشامیدنی شهری نتایج منفی در حد آشکارسازی روش توسعه یافته نشان داد.