پنجمین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور

 | تاریخ ارسال: 1395/11/3 | 

AWT IMAGE

پنجمین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور، با همکاری و هماهنگی انجمن صنعت شیشه و گروه شیشه انجمن سرامیک ایران و به میزبانی شرکت شیشه لیا برگزار شد.

برنامه زمانبندی گردهمایی

کروکی شرکت شیشه لیا

گزارش پنجمین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور