کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

 | تاریخ ارسال: 1396/11/14 | 
 گزارشی از چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی                                               
                                               
                                               
مصاحبه جناب آقای مهندس روشنفکر