گزارش جلسات

  تشکیل کمیته دانشجویی در گذشته به دلایل مختلفی از جمله وجود رشته سرامیک در تعداد محدودی از دانشگاهها، انجام نشده بود. اما اینک که در بسیاری از دانشگاههای کشور، رشته سرامیک وجود دارد، با توجه به این امر کمیته دانشجویی انجمن در سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی با مصوب هیات مدیره انحمن تشکیل و در هیات مدیره دوره سیزدهم به نام کمیته جوان به فعالیت خود ادامه داد.

اعضای کمیته های مربوطه کمیته دانشجویی:
- دانشگاه تبریز
- دانشگاه علم و صنعت ایران
- دانشگاه مشهد
- دانشگاه علوم تحقیقات
- دانشگاه شریف
- پژوهشگاه مواد و انرژی
-دانشگاه تربیت مدرس

 


محورهای فعالیت کمیته دانشجویی