کتب انجمن

 | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 
                                                                  
                                        

                                                                    

                                                                    
خواص مکانیکی سرامیک ها
ترجمه: مهدی خدایی، مرجان شیری
حمیدرضا بهاروندی، ناصر احسانی، داود عالی پور


                                                                     

خواص مکانیکی سرامیک ها(جلد دوم)
ترجمه: مرجان شیری، مهدی خدایی، خانعلی نکوئی و حسن غیاثی                                                                   
اصول سرامیک ها
نویسنده: میشل بارسوم
ترجمه: مجتبی قطعی

                           
                                                                    
مهندسی دیرگدازهای ریختنی
مترجمین: محسن نوری خضر آباد
         آریا نیازاده
        حسین سرپولکی

 

ساخت و تولید سرامیک ها(جلد اول)

 | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
                                                                 

ساخت و تولید سرامیک ها(جلد اول)
نویسندگان: محمود سالاریه

لعاب(خواص، کاربرد، عیوب)

 | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
                                                                 

لعاب(خواص، کاربرد، عیوب)
نویسندگان: محمود سالاریه

روش های نوین آنالیز و شناخت مواد

 | تاریخ ارسال: 1396/7/16 |