آیین نامه گروههای تخصصی

  آئین نامه گروه های تخصصی

  1 - تعریف:

  گروه­های تخصصی در راستای اهداف انجمن درگسترش و توسعه کمی و کیفی دانش نیروهای متخصص، تبادل تجربه و بهبود بخشیدن به امور پژوهشی، صنعتی و آموزشی در زمینه‌های مربوط به سرامیک تشکیل می‌شود

  2 - اهداف:

  ■ ایجاد مرکزی برای ارتباط اعضاء انجمن که در زمینه­ای مشترک فعالیت می نمایند .
■ ت رویج هدفمند بحث علمی و تخصصی در زمینه­های مربوطه .
■ تشویق به تحقیق بصورت تخصصی و گروهی و بکارگیری آن در رفع مشکلات عملی جامعه .
■ تشویق به انجام آموزش در زمینه­های تخصصی.

  ■ تشویق به ارتقای فن آوری در زمینه های تخصصی.
■ تدوین، تعریف و کاربرد واژه­های مشترک در هر زمینه .

  ■ شناسایی زمینه­های مناسب رشد در هر حوزه تخصصی
3- شرح وظایف:

  وظایف گروههای تخصصی عبارتند از :

  □ تلاش در جهت گسترش گروه تخصصی و جذب اعضای جدید .

  □ برگزاری کارگاه­های تخصصی و مهارتی .
□ برگزاری جلسات سخنرانی، کنفرانس و سمینار، بحث و تبادل نظر .
□ برگزاری کلاس­های کمک آموزشی .

  □ تد وین جزوات و کتابهای تخصصی آموزشی و کمک آموزشی .
□ ایجاد گروههای خبری و بحث و تبادل نظر رایانه­ای، ایجاد بانک اطلاعاتی، ایجاد وبگاه تخصصی .

  □ تلاش برای ایجاد ارتباط بین المللی مناسب در حوزه تخصصی گروه.

  □ انتشار ویژه نامه های تخصصی با هماهنگی با سردبیر مجلات انجمن سرامیک.

  □ همکاری با سازمان­ها و موسسات برای انجام خدمات تخصصی که توسط هیئت مدیره انجمن ارجاع می‌شود .

  □ تشکیل جلسات منظم و ارائه گزارش مدیر گروه‌های تخصصی به هیئت مدیره .

  □ همکاری با سایر گروه­های انجمن

  □ همکاری گروه­های تخصصی در برگزاری سمینار، کنفرانس و سخنرانی از قبیل ارزیابی و انتخاب برگزیدگان

 

  

  4- تشکیلات

  § اولین جلسه هر گروه تخصصی با دعوت هیات مدیره انجمن سرامیک به منظور تبادل نظر و انتخاب اعضای هیأت رئیسه گروه تشکیل می گردد.

  § اعضای هر گروه تخصصی مثل اعضای انجمن سرامیک شامل اعضای حقیقی و حقوقی، پیوسته، وابسته و دانشجویی می باشد که فقط اعضای پیوسته و نماینده اعضای حقوقی حق رأی دادن برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه گروه را دارند.

  § حداقل 7 و حداکثر ده نفر بعنوان اعضای هیأت رئیسه به مدت سه سال انتخاب می گردند. هر گروه دو عضو علی البدل نیز خواهد داشت. تعیین تعداد اعضای هیأت رئیسه و همچنین نسبت دانشگاهی و صنعتی آن به عهده هیات مدیره انجمن سرامیک است.

  § اعضای هیأت رئیسه در اولین جلسه خود، مدیر گروه تخصصی را برای مدت سه سال انتخاب می کنند.

  § مسئولیت دعوت و برگزاری و اداره جلسات گروه های تخصصی به عهده مدیرگروه می باشد. پس از هر جلسه صورت جلسه به دبیرخانه انجمن ارسال می گردد.

  § حداقل تعداد جلسات هیأت رئیسه گروه های تخصصی در سال چهار بار می باشد.

  § غیبت غیرموجه هر عضو هیأت رئیسه در سال بیش از 4/3 جلسات نمی باشد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت به عهده مدیرگروه می باشد.

  § هیأت رئیسه گروه تخصصی می تواند به منظور پیشرفت کار، کارگروه های تخصصی علمی و فنی با اعضای دعوتی تشکیل دهند.

  § چنانچه به هر دلیلی یک عضو یا اعضای هیأت رئیسه گروه تخصصی نتوانند به وظایف خود عمل کنند موضوع توسط مدیرگروه یا دفتر انجمن به اطلاع هیأت مدیره انجمن رسانده می شود و تصمیم گیری به عهده هیأت مدیره برای جایگزینی از اعضای علی البدل یا برگزاری انتخابات جدید خواهد بود.

  § محل تشکیل جلسه های تخصصی توسط اعضای هیأت رئیسه گروه پیشنهاد می شود و مدیرگروه مسئول تنظیم آن می باشد.

  § مدیرگروه برنامه سالانه خود را برای هماهنگی به هیأت مدیره انجمن ارسال می دارد و چنانچه ضرورت داشته باشد جلسه مشترک هیأت رئیسه هر گروه با هیأت مدیره انجمن برای بررسی برنامه فوق برگزار می گردد.