انتخابات هیئت رئیسه گروه تخصصی شیشه

 | تاریخ ارسال: 1392/10/1 | 

  گزارش انتخابات  گروه تخصصی شیشه

  محل: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد

  تاریخ: 2/7/92

  شرکت کنندگان: دکتر احمدی مقدم ( پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ) - دکتر افتخاری یکتا (دانشگاه علم و صنعت ایران)- مهندس قصاعی (دانشگاه علم و صنعت ایران)- دکتر همنبرد (سازمان انرژی اتمی ایران)- دکتر فائقی نیا (پژوهشگاه مواد و انرژی)- مهندس زجاجی (انجمن صنفی شیشه)- مهندس هنرکار آشنا (آریا تجارت سرام)- دکتر یوسفی (شرکت لعاب مشهد)- دکتر علیزاده (دانشگاه تربیت مدرس)- مهندس کیامیری (شرکت بلورک البرز)- دکتر بنی جمالی (پژوهشگاه مواد و انرژی)- مهندس منظوری (شرکت سینا شیشه)- دکتر محبی (دانشگاه بین المللی امام خمینی)- مهندس مختاری (شرکت سیگما تجارت و صدف لعاب یزد )- مهندس فخیم هاشمی (شیشه همدان)- دکتر باغشاهی (دانشگاه بین المللی امام خمینی)- دکتر نعمتی (دانشگاه صنعتی شریف)- دکتر گلستانی فرد (رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران) – خانم علیشاهی (مدیر اجرایی انجمن سرامیک ایران)

  این جلسه به دعوت انجمن سرامیک ایران و با هدف بررسی تاسیس گروه تخصصی شیشه برگزار گردید. در آغاز آقای دکتر گلستانی فرد، رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران دو ضرورت ایجاد این گروه و رسالت انجمن سرامیک ایران در راستای کمک به صنعت و شیشه بیاناتی ایراد و سپس آقای مهندس زجاجی و شرکت کنندگان از صنعت و دانشگاه نیز در تایید ایجاد گروه صحبت هایی بیان کردند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نهایتاً رای گیری برای انتخاب 11 نفر اعضای این کمیته تخصصی انجام پذیرفته و افراد زیر انتخاب گردیدند.

 

  اعضای دانشگاهی

  اعضای صنعتی

  دکتر عباس یوسفی

  شرکت لعاب مشهد

  مهندس حسین زجاجی

  انجمن صنفی شیشه

  دکتر بیژن افتخاری یکتا

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  مهندس مجتبی معین افشار

  شرکت شیشه لیا

  دکتر علی نعمتی

  دانشگاه صنعتی شریف

  مهندس خسرو منظوری

  شرکت سینا شیشه

  دکتر سعید باغشاهی

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  مهندس فرهاد رحمانی

  اداره تولید و دفتر صنایع معدن

  دکتر سارا بنی جمالی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  مهندس جمشید رحیمی

  گروه صنایع شیشه کاوه

  دکتر پروین علیزاده

  دانشگاه تربیت مدرس

  مهندس مهرداد شکوهی

  شرکت استخراج

  دکتر زهره همنبرد

  سازمان انرژی اتمی ایران

 

 

 

AWT IMAGE

  

طی نظرسنجی از حاضرین در جلسه بعد و بر اساس توافق جمع، افراد زیر به­عنوان تیم مدیریتی گروه تخصصی شیشه انتخاب شدند:

1- آقای مهندس زجاجی: مدیر گروه

2- آقای مهندس رحمانی: قائم مقام

3- آقای دکتر افتخاری: دبیر علمی

4- آقای مهندس معین افشار: دبیر اجرایی

 


گروه تخصصی شیشه

  اعضا هیئت رئیسه گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  تصویر

  مهندس حسین زجاجی 

(ریاست گروه)

zojajigilanglass.com

  انجمن صنفی شیشه

AWT IMAGE 

  مهندس فرهاد رحمانی

(نایب رئیس) 

  اداره تولید و دفتر صنایع معدن

AWT IMAGE 

  دکتر بیژن افتخاری یکتا 

(دبیر علمی)

  دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE 

  مهندس مجتبی معین افشار 

(دبیر اجرایی)

  شرکت شیشه لیا

 AWT IMAGE

  دکتر سارا بنی جمالی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

AWT IMAGE 

  دکتر علی نعمتی

  دانشگاه صنعتی شریف

AWT IMAGE 

  مهندس خسرو منظوری

  شرکت سینا شیشه

 AWT IMAGE

  دکتر پروین علیزاده

  دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE 

  دکتر سعید باغشاهی

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

AWT IMAGE 

  دکتر عباس یوسفی

 لعاب مشهد

AWT IMAGE 

  مهندس علیرضا قربانی

  گروه صنایع شیشه کاوه

 

  مهندس مهرداد شکوهی

  شرکت استخراج

AWT IMAGE 

  دکتر زهره همنبرد

  سازمان انرژی اتمی ایران