محورهای کنگره

 | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
سایت کنگره

محورهای کنفرانس:
  • کاشی، چینی، لعاب، رنگدانه و جوهر
  • مواد دیرگداز
  • شیشه و شیشه سرامیک
  • سرامیک های زیست سازگار و زیست فعال
  • سرامیک های الکتریکی، نوری و مغناطیسی
  • سرامیک های سازه ای اکسیدی و غیراکسیدی
  • سرامیک ها در محیط زیست و انرژی
  • پوشش ها و لایه نازک های سرامیکی
  • روش های نوین تولید پودر و قطعات سرامیکی