اهداف و فعالیت ها

انجمن سرامیک ایران در سال ۱۳۷۲ و به منظور گسترش و پیشبرد علم و فن آوری سرامیک ، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود آموزش و پژوهش تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان بنیادی غیر انتفاعی در زمینه های علمی ، پژوهشی و فنی فعالیت می نماید.

اهداف:

  •  گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و فناوری سرامیک
  •  توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
  •  بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط

 گروه های تخصصی انجمن سرامیک ایران:  

فعالیتهای جاری انجمن:

  •  ایجاد و تحکیم روابط علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی میان پژوهشگران و متخصصان سرامیک
  •  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بررسی طرح ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی
  •  ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی
  •  تشکیل نمایشگاه ها و همایش های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
  •  انتشار کتاب و نشریه های علمی
انتشار گزیده مقالات تخصصی در زمینه های دیرگداز، شیشه ، کاشی و سرامیک های مهندسی
چاپ مجموعه مقالات کنگره سرامیک ایران 
انتشار راهنمای سرامیک ایران شامل آدرس کلیه صنایع سرامیک در ایران

عضویت در انجمن های بین المللی:


نمودار سازمانی                                 شرح وظایف