هیات موسس

  اعضای هیات موسس انجمن سرامیک ایران

  محل

  نام و نام خانوادگی

        

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر واهاک مارقوسیان

  دانشگاه امیرکبیر

  دکتر فتح الله مضطرزاده

صنعت

  دکتر فرامرز حسین بابایی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر جعفر جوادپور

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر فرهاد گلستانی فرد

 صنعت

  دکتر بهزاد میرهادی

  جهاد دانشگاهی

  مهندس محمدی

  دانشگاه امیرکبیر

  دکتر مهران صولتی

صنعت مهندس جلیل آرین پو

  چینی زرین ایران

  مهندس عباسعلی قصاعی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر حسین سرپولکی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

زنده یاد  دکتر جزایری

مرکز تحقیقات پر طاووس دکتر عباس یوسفی
صنعت مهندس حسین عزیزیان
دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر احمد منشی

 


  اعضای اولین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  محل

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  رئیس هیات مدیره

  دکتر مارقوسیان

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  نایب رئیس

  دکتر گلستانی فرد

  خزانه دار

  مهندس خیبری

  عضو اصلی

  دکتر بابایی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  دکتر جوادپور

  دانشگاه امیرکبیر

  عضو اصلی

  دکتر صولتی

  عضو اصلی

  مهندس زاویه


  اعضای دومین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

   

  محل

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  رئیس هیات مدیره

  دکتر مارقوسیان

  دانشگاه امیرکبیر

  نایب رئیس

  دکتر صولتی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  خزانه دار

  دکتر بیت اللهی

  عضو اصلی

  دکتر بابایی

  دانشگاه امیرکبیر

  عضو اصلی

  دکتر مضطرزاده

  دانشگاه شفیلد انگلستان

  عضو اصلی

  دکتر قنبری

  شیشه اردکان

  عضو اصلی

  مهندس آرین پو


  اعضای سومین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  محل

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  رئیس هیات مدیره

  دکتر مارقوسیان

  نایب رئیس

  مرحوم دکتر مسعود

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  خزانه دار

  دکتر بیت اللهی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  دکتر میرحبیبی

  چینی زرین ایران

  عضو اصلی

  مهندس قصاعی

  عضو اصلی

  مهندس جهانبانی

  عضو اصلی

  مهندس اقبالی


  اعضای چهارمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  محل

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  رئیس هیات مدیره

  دکتر سرپولکی

  نایب رئیس

   مرحوم دکتر مسعود

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  خزانه دار

  دکتر صلاحی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  دکتر افتخاری

  چینی زرین ایران

  عضو اصلی

  مهندس قصاعی

  دانشگاه صنعتی شریف

  عضو اصلی

  دکتر فقیهی ثانی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  دکتر بیت اللهی


  اعضای پنجمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  محل

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  رئیس هیات مدیره

  دکتر گلستانی فرد

  سینا کاشی

  نایب رئیس

  مهندس میرچگینی

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  خزانه دار

  دکتر آقایی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  دکتر افتخاری

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  مهندس سوری

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  عضو اصلی

  دکتر مقصودی پور

  دانشگاه صنعتی شریف

  عضو اصلی

  دکتر نعمتی


  اعضای ششمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران  

  محل

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  لعاب مشهد

  رئیس هیات مدیره

  دکتر یوسفی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  نایب رئیس

  دکتر گلستانی فرد

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  خزانه دار

  دکتر آقایی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو اصلی

  دکتر جوادپور

  سینا کاشی

  عضو اصلی

  مهندس میرچگینی

  دانشگاه تربیت مدرس

  عضو اصلی

  دکتر طاهری نساج

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  عضو اصلی

  دکتر عبادزاده


  اعضای هفتمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  محل

  دکتر سرپولکی

  رئیس هیات مدیره

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  مهندس نعمتی

  نایب رئیس

  پیشگامان سرامیک برسام

  دکتر مقصودی پور

  خزانه دار

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  دکتر نقی زاده

  عضو اصلی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر یوسفی

  عضو اصلی

  لعاب مشهد

  دکتر مرزبان راد

  عضو اصلی

  پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  دکتر فقیهی ثانی

  عضو اصلی

  دانشگاه صنعتی شریف

  دکتر سیروس جوادپور

  عضو علی ابدل

  دانشگاه شیراز

  دکتر ابراهیم قاسمی

  عضو علی البدل

  پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

  مهندس فاطمه ترک نیک

  بازرس اصلی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  مهندس مریم صمدانی

  بازرس اصلی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

  بازرس علی البدل

  دانشگاه تبریز

   


  اعضای هشتمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  محل کار

  دکتر رحیم نقی زاده

  رئیس هیات مدیره

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  مهندس حمیدرضا نعمتی

  نایب رئیس

    شرکت پیشگامان سرامیک برسام

  دکتر امیر مقصودی پور

  خزانه دار

    پژوهشگاه مواد و انرژی

  دکتر جعفر جوادپور

  عضو اصلی

    دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر علی نعمتی

  عضو اصلی

    دانشگاه صنعتی شریف

  مهندس بشیر فتوحی

  عضو اصلی

    شرکت رنگدانه های سرامیکی گهرفام

  دکتر ابراهیم قاسمی

  عضو اصلی

    پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

  دکتر مسعود محبی

  عضو علی البدل

  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

  دکتر علیرضا آقایی

  عضو علی البدل

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  مهندس مهران غفاری

  بازرس اصلی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  مهندس فاطمه ترک نیک

  بازرس اصلی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  مهندس علی اکبر مسیحیان پور

  بازرس علی البدل

    دانشگاه علم و صنعت ایران


اعضای نهمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران  

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  محل کار

  دکتر فرهاد گلستانی فرد

  رئیس هیات مدیره

  دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر محمد مسعود محبی

    نایب رئیس

   دانشگاه بین المللی امام خمینی

  دکتر سارا بنی جمالی

  خزانه دار

    پژوهشگاه مواد و انرژی

  دکتر عباس یوسفی

  عضو اصلی

  لعاب مشهد

  دکتر علی نعمتی

  عضو اصلی

    دانشگاه صنعتی شریف

  دکتر مهران غفاری 

  عضو اصلی

  اشکان پارت آفرین

  دکتر محمد علی بهره ور 

  عضو اصلی

    پژوهشگاه مواد و انرژی

  دکتر محمد تقی همدانی

  عضو علی البدل

  دانشگاه تبریز

  مهندس رشید حسین پور

  عضو علی البدل

  چینی بهداشتی ارس

دکتر ابراهیم قاسمی

  بازرس اصلی

  پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

  مهندس حمیدرضا نعمتی

  بازرس اصلی

  پیشگامان سرامیک برسام

  دکتر فاطمه ترک نیک

  بازرس علی البدل

پژوهشگاه مواد و انرژی


اعضای دهمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  محل کار

  دکتر فرهاد گلستانی فرد

  رئیس هیات مدیره

  دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر حمیدرضا رضایی

    نایب رئیس

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 مهندس رضا محسنی طارمسری

  خزانه دار

  شرکت پویا همراه سرام

  دکتر مهران غفاری

  عضو اصلی

  شرکت اشکان پارت آفرین

  دکتر محمد باوند وندچالی

  عضو اصلی

    دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

  دکتر ابراهیم قاسمی

  عضو اصلی

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

  دکترمحمد تقی همدانی

  عضو اصلی

دانشگاه تبریز   

  دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

  عضو علی البدل

دانشگاه تبریز  

 دکتر سارا بنی جمالی

  عضو علی البدل

پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر محمد مسعود محبی

  بازرس اصلی

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  مهندس محمود سالاریه

  بازرس اصلی

شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ

  دکتر مهدی قهاری

  بازرس علی البدل

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

 
 اعضای یازدهمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران
نام و نام خانوادگی سمت محل کار
مهندس محمد روشتفکر رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور و مدیرعامل کاشی کسری
دکتربیژن افتخاری یکتا نایب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مسعود محبی عضو اصلی دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر جعفر جوادپور عضو  اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مهدی قهاری عضو  اصلی پژوهشگاه رنگ
دکتر عباس یوسفی عضو  اصلی موسسه تحقیقاتی پرطاووس
رضا محسنی طارمسری خزانه دار پویا همراه سرام
دکتر لیلا نیکزاد کنجین عضو علی البدل پژوهشگاه مواد و انرژی
مهندس حسین کوهانی عضو علی البدل پژوهشگاه نیرو
مهندس محمود سالاریه بازرس چینی بهداشتی آرمیتاژ
مهندس رضا عجمی بازرس صنایع دفاع
فاطمه سادات ترک نیک بازرس علی البدل پژوهشگاه مواد و انرژی

 اعضای دوازدهمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران
نام و نام خانوادگی سمت محل کار
دکتر رحیم نقی زاده رئیس هیات مدیره دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندس حسین زجاجی نایب رئیس انجمن صنفی صنعت شیشه
دکتر علیرضا آقایی خزانه دار پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر مسعود محبی عضو  اصلی دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر امیر مقصودی پور عضو  اصلی پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر عباس یوسفی عضو  اصلی موسسه تحقیقاتی پرطاووس

دکتر جعفر جوادپور
عضو  اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد باوند وندچالی عضو علی البدل دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر مهری مشهدی عضو علی البدل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس رضا محسنی طارمسری بازرس پویاهمراه سرام
دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان بازرس دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه سادات ترک نیک بازرس علی البدل پژوهشگاه مواد و انرژی

 اعضای سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران
نام و نام خانوادگی سمت محل کار
مهندس حسین زجاجی رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت شیشه
دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان نایب رییس دانشگاه صنعتی شریف
مهندس محمود سالاریه خزانه دار چینی بهداشتی آرمیتاژ
دکتر سارا بنی جمالی عضو پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر مهدی قاسمی کاکرودی عضو دانشگاه تبریز
دکتر امیر مقصودی پور عضو پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر مهدی قهاری عضو پژوهشگاه رنگ
دکتر امیرمسعود اعرابی عضو علی البدل پژوهشگاه رنگ
مهندس همایون یاسمی عضو علی البدل آریستاسرام
مهندس رضا محسنی طارمسری بازرس پویاهمراه سرام
مهندس اصغر محمدزاده بازرس کوره های صنعتی سهند
مهندس علی اکبر مسیحیان پور بازرس علی البدل دانشگاه علم و صنعت ایران
 
اعضای چهاردهمین دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران
نام و نام خانوادگی سمت محل کار
دکتر سارا بنی جمالی رئیس هیات مدیره پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان نائب رئیس دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم قاسمی خزانه دار پژوهشگاه رنگ
دکتر زهره همنبرد عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دکتر امیر مسعود اعرابی عضو پژوهشگاه رنگ
دکتر مهران غفاری عضو اشکان پارت آفرین
دکتر مهدی فیض پور عضو دانشگاه میبد
مهندس اصغر محمدزاده عضو علی البدل کوره های صنعتی سهند
مهندس جمهور بژگول عضو علی البدل مشاور صنعتی
مهندس مهدی حبیبی بازرس پژوهشگاه مواد و انرژی
مهندس کوروش خطیبی بازرس بازرگانی خطیبی
دکتر مهدی داراب بازرس علی البدل دانشگاه علم و صنعت ایران