.

نام و نام خانوادگی محل کار سمت ایمیل
 

دکتر رحیم نقی زاده


دانشگاه علم و صنعت ایران


رئیس


rnaghizadehiust.ac.ir
 

مهندس حسین زجاجی


انجمن صنفی صنعت شیشه


نایب رئیس
 


zojajigilanglass.com
 
 

دکتر علیرضا آقایی


پژوهشگاه مواد و انرژی
 


خزانه دار
 


a-aghaeimerc.ac.ir
 
 

دکتر مسعود محبی
 


دانشگاه بین المللی امام خمینی
 


عضو


acsceryahoo.co.uk
 
 

دکتر امیر مقصودی پور
 


پژوهشگاه مواد و انرژی
 


عضو


a-maghsoudimerc.ac.ir
 
 

دکتر عباس یوسفی
 


موسسه تحقیقاتی پرطاووس
 


عضو


ayo799gmail.com
 دکتر جعفر جوادپوردانشگاه علم و صنعت ایرانعضوjavadpourjiust.ac.ir
 

دکتر محمد باوند وندچالی


دانشگاه علوم و تحقیقات
 


عضو
 


mbavand471gmail.com
 

دکتر مهری مشهدی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 

عضو

me_mashadiyahoo.com
 

مهندس رضا محسنی طارمسری
 


پویاهمراه سرام
 


بازرس


msalarieh2002yahoo.co
 
 

دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان
 


دانشگاه صنعتی شریف
 


بازرس


khachatouriansharif.edu
 
 

قاطمه سادات ترک نیک
 


پژوهشگاه مواد و انرژی
 


بازرس


fstorknikyahoo.com
 
 

سعیده علیشاهی
 


انجمن سرامیک ایران
 


مدیر اجرایی
 


salishahiyahoo.com
infoicers,ir