.

 | تاریخ ارسال: 1402/1/19 | 
نام و نام خانوادگی محل کار سمت ایمیل


 


مهندس حسین زجاجی


انجمن صنفی صنعت شیشه


رییس


zojajigilanglass.com

 


دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان


دانشگاه صنعتی شریف


نایب رییس


khachatouriansharif.edu

 


مهندس محمود سالاریه
 


چینی بهداشتی آرمیتاژ
 


خزانه دار


msalarieh۲۰۰۲yahoo.com
 


 


دکتر سارا بنی جمالی


پژوهشگاه مواد و انرژی


 عضو


banijamalisyahoo.com
 

 


دکتر مهدی قاسمی کاکرودی


دانشگاه تبریز
 


عضو
 


Mg_kakrouditabrizu.ac.ir
 

 


دکتر امیر مقصودی پور
 


پژوهشگاه مواد و انرژی
 


عضو


a-maghsoudimerc.ac.ir
 

 


دکتر مهدی قهاری
 


پژوهشگاه رنگ
 


عضو


maghahariicrc.ac.ir
 

 


دکتر امیرمسعود اعرابی


پژوهشگاه رنگ
 


عضو
 


amir_aarabyyahoo.com
 


 


مهندس همایون یاسمی


آریستاسرام
 


عضو علی البدل


hyassamiaristaceram.com

 


مهندس رضا محسنی طارمسری
 


پویاهمراه سرام
 


بازرس


infophceram.com
 

 


مهندس اصغر محمدزاده
 


کوره های صنعتی سهند
 


بازرس


Mohamadzade_۸۰yahoo.com
 

 


مهندس علی اکبر مسیحیان پور
 


دانشگاه علم و صنعت ایران
 


بازرس علی البدل


masihiyanaiust.ac.ir
 

 


صدف رایمند
 


انجمن سرامیک ایران
 


مدیر اجرایی
 


icers۲۱۳yahoo.com
infoicers.ir