ثبت نام

انواع عضویت

عضویت حقیقی:

  عضویت پیوسته:

  موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه باشند می توانند مطابق مقررات به عضویت پیوسته انجمن درایند.

  عضویت وابسته:

  کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های فنی و مهندسی یا علوم پایه باشند و یا کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کاردانی بوده و حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه علم و صنعت سرامیک داشته باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

  عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویان که در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه به تحصیل اشتغال دارند.

   

  حق عضویت سالانه اعضای پیوسته و وابسته۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حق عضویت سالانه اعضای دانشجویی ۵۰۰/۰۰۰ ریال

عضویت حقوقی:

کلیه شرکتهایی که در زمینه های مرتبط با صنعت سرامیک فعالیت می کنند.

حق عضویت سالانه اعضای حقوقی :

سطح ۱: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سطح ۲: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سطح ۳: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال


راهنمای ثبت نام
- پس از تکمیل  فرم ثبت نام الکترونیکی  (حقیقی) و یا (حقوقی) وارد بخش  پرداخت اینترنتی  شده و حق عضویت خود را پرداخت نمایید و یا از طریق صفحه شخصی خود فرم صورتحساب را مشاهده و نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.

AWT IMAGEAWT IMAGEپس از بررسی مدارک از طریق کمیته تشکیلات عضویت شما ثبت خواهد شد. در صورت وجود نقص مدارک بررسی صورت نخواهد گرفت.