عضویت

انواع عضویت

عضویت حقیقی:

  عضویت پیوسته:

  کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و یا کارشناسی با ۵ سال سابقه کار در حوزه های مرتبط (به تشخیص هیات مدیره)  باشند می توانند مطابق مقررات به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

  عضویت وابسته:

  کلیه تکنسین ها و یا استادکاران حوزه سرامیک با داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و همچنین سایر افرادی که دارای درجه کارشناسی و یا فوق دیپلم با ۵ سال سابقه در حوزه های مرتبط ( به تشخیص هیات مدیره ) هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

  عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویان که در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه به تحصیل اشتغال دارند.

   

  حق عضویت سالانه اعضای پیوسته و وابسته۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حق عضویت سالانه اعضای دانشجویی ۵۰۰/۰۰۰ ریال

عضویت حقوقی:

کلیه شرکتهایی که در زمینه های مرتبط با صنعت سرامیک فعالیت می کنند.

حق عضویت سالانه اعضای حقوقی :

عادی: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ممتاز: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال


راهنمای ثبت نام
- پس از تکمیل  فرم ثبت نام الکترونیکی  (حقیقی) و یا (حقوقی) وارد بخش پرداخت اینترنتی  شده و حق عضویت خود را پرداخت نمایید .

راهنمای تمدید عضویت

جهت تمدید عضویت وارد بخش پرداخت اینترنتی شده و حق عضویت خود را پرداخت نمایید .

AWT IMAGE