نشانی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 | 

     تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم- انجمن سرامیک ایران 
 

       ۲۱-۷۷۸۹۹۳۹۹(۹۸)

      ۹۱۲-۲۱۸-۶۵۹۹ (۹۸+)

       
infoicers.ir
 

        https://telegram.me/IranianCeramicSociety

           
   
         کانال لینکدین انجمن سرامیک ایران    https://www.linkedin.com/company/iranian-ceramic-society   
 

    

  • کادر اداری و اجرایی

 مدیر اجرایی: صدف رایمند   icers۲۱۳yahoo.com