نشانی

آدرس: تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم- انجمن سرامیک ایران 

صندوق پستی: 111-16845

تلفکس: 02177899399

آدرس ایمیل: infoicers.ir

آدرس کانال تلگرام: 
https://telegram.me/IranianCeramicSociety

کادر اداری و اجرایی

 مدیر اجرایی: سعیده علیشاهی salishahiyahoo.com

  • مسئول دفتر: پریا شیخ  icers213yahoo.com
  • مسئول فصلنامه سرامیک ایران: خانم پیریایی infojicers.ir
  • مسئول نشریه علم و مهندسی سرامیک: پریا شیخ infoijcse.ir