اصول حاکم بر طراحی لعابهای شیشه – سرامیک

 | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
کارگاه آموزشی با عنوان"اصول حاکم بر طراحی لعابهای شیشه سرامیک" توسط آقای دکتر بیژن افتخاری یکتا در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران برگزار شد.