نگاهی بر چالشهای جهانی شدن کاشی سنتی ایرانی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
کارگاه آموزشی با عنوان "نگاهی بر چالشهای جهانی شدن کاشی سنتی ایرانی" توسط آقایان دکتر مهدی قهاری، دکتر اعرابی و دکتر صافی در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران برگزار شد.