بایگانی بخش مصاحبه با متخصصین سرامیک

:: دکتر نعمتی - ۱۳۹۷/۵/۲۹ -
:: دکتر یوسفی - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: دکتر فرهاد گلستانی فرد - ۱۳۹۷/۲/۱۷ -
:: مهندس محمد روشنفکر - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -
:: مهندس ادیب - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: دکتر نعمتی - ۱۳۹۵/۸/۴ -
:: مهندس معصومی - ۱۳۹۵/۷/۱ -
:: مهندس طهماسبی - ۱۳۹۵/۶/۲۰ -
:: دکتر جعفر جوادپور - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: دکتر پائولو زنینی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: دکتر میشل دوندی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: مهندس کیوان حمزه زاده توفیقی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -