بایگانی بخش مصاحبه با متخصصین سرامیک

:: مهندس ادیب - 1400/10/4 -
:: دکتر نعمتی - 1397/5/29 -
:: دکتر یوسفی - 1397/5/10 -
:: دکتر فرهاد گلستانی فرد - 1397/2/17 -
:: مهندس محمد روشنفکر - 1396/11/15 -
:: دکتر نعمتی - 1395/8/4 -
:: مهندس معصومی - 1395/7/1 -
:: مهندس طهماسبی - 1395/6/20 -
:: دکتر جعفر جوادپور - 1395/3/18 -
:: دکتر پائولو زنینی - 1395/3/18 -
:: دکتر میشل دوندی - 1395/3/18 -
:: مهندس کیوان حمزه زاده توفیقی - 1395/3/18 -