بایگانی بخش مصاحبه با متخصصین سرامیک

:: مهندس ادیب - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: دکتر نعمتی - ۱۳۹۵/۸/۴ -
:: مهندس معصومی - ۱۳۹۵/۷/۱ -
:: مهندس طهماسبی - ۱۳۹۵/۶/۲۰ -
:: دکتر جعفر جوادپور - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: دکتر پائولو زنینی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: دکتر میشل دوندی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: مهندس کیوان حمزه زاده توفیقی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -